Přípravná třída

Přípravná třída

Mám dítě a nevím zda je připraveno nastoupit do první třídy.

To trápí určitě velkou většinu maminek. Dítěti nedochází roky, má špatnou výslovnost, neudrží pozornost, apod.

Proto čím dál tím více základních škol zřizuje přípravné třídy zaměřené na děti s odkladem povinné školní docházky. Výhodou těchto tříd je vzdělávání nejméně 10 a nejvíce 15 dětí. Počet dětí je stanoven školským zákonem.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů a ta by mněla být podložena doporučením školského poradenského zařízení (pedagogo-psychologická poradna).

Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena systematicky připravit děti na zahájení vzdělání v základní škole. Cílem je zlepšit dítěti a vybavit ho odpovídajícími dovednostmi a návyky např. rozvoj řečové dovednosti, sociální dovednosti, samostatnosti, apod.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravné třídy je upraven pro snadnější začlenění do vzdělávacího procesu v první třídě. Dítě se tak může vyhnout neúspěchům, které by mohlo v první třídě díky svému handicapu mít a byl negativně ovlivněn jeho vývoj. Organizace výuky se liší od mateřské školky. Program více respektuje individuální potřeby každého dítěte. Tuto výhodu umožňuje malý počet dětí a větší prostor se tak dětem individuálně věnovat.

Do přípravné třídy se tedy zařazují děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s vadami řeči, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním. (ale nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením)

         

Hlavní činností přípravnné třídy je zaměřit se na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je děti vybavit odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjení řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubé i jemné motoriky, časové i prostorové orientace, hudedního a výtvarného projevu, koncentrace pozornosti, návykům sebeobsuhy apod. Takto vedený vzdělávací program zaručí snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě. Na konci školního roku dítě získá stručné slovní ohodnocení.

      

Přípravná třída se nepočítá do povinné školní docházky.

O zařazení dítěte do přípravné třídy je třeba žádat do konce května.

Docházka dítěte do třídy je bezplatná.