Poruchy autistického spektra u dětí (PAS)

Poruchy autistického spektra u dětí (PAS). Autismus je vrozené postižení mozkových funkcí na neurovývojovém podkladě, jehož důsledkem je, že dítě nedokáže přiměřeně komunikovat, navazovat sociální vztahy, rozvíjet představivost, svou fantazii a tvořivost.

Pro každé věkové období existuje určité množství dovedností, které by zdravé dítě mělo zvládat. Dětský vývoj je ale v raném věku velmi různorodý. Jsou zdravé děti, které se nerady mazlí a z objetí se odtahují, některé děti se rozmluví až po třetím roce, jsou hyperaktivní a tím je snížena schopnost sociální interakce. Všechny tyto projevy samozřejmě neznamenají, že dítě musí být autistické. Ke stanovení diagnózy u dítěte je nutné systematicky nechat dítě vyšetřit ve všech oblastech vývoje u odborníků. Často se stává, že až se školní zátěží, popřípadě upozorněním pedagoga, dítě je odesláno k odborníkovi na danou problematiku. V pozdějším věku se pak řada projevů PAS obtížně upravuje a má velký vliv na další vzdělávání takto postižených žáků.

Děti s diagnozou PAS mají obtíže v sociální oblasti/ narušená schopnost přiměřeně užívat gesta, mimiku, oční kontakt, postoj těla v různých sociálních situacích apod./ Děti s autismem mají problémy s navazováním vztahů s vrstevníky s přihlédnutím na dosaženou vývojovou úroveň. Nejsou schopné bezprostředně sdílet s ostatními radost a zájmy, nejsou schopny se vcítit do pocitů či myšlení druhého. Většina takto postižených dětí o sociální kontakt stojí, avšak ne vždy ví, jak ho navázat. Jejich chování je nečitelné pro ostatní a je provázeno úzkostí, nebo naopak nepřiměřenými reakcemi.

Děti s PAS mají výrazné problémy s komunikací, vývoj řeči je zpravidla opožděný, nebo se nevyvine vůbec. Nedostatky v komunikaci nejsou schopni kompenzovat mimikou, či jiným způsobem. Mají problém se zvládání změn /změna trasy procházky, změna ubrusu na stole apod./ U některých dětí se objevují motorické manýrování /kroucení, či třepání rukami a prsty, či celého těla/.

Závažnost poruchy bývá různý, od mírného stupně, až po těžkou formu. Přibližně 50% lidí s dětským autismem trpí i různým stupněm mentální retardace, nebo přidruženou poruchou. Mezi časté přidružené poruchy je epilepsie, vada sluchu, zraku, řeči, Downův syndrom, ADHD(porucha aktivity a pozornosti), ADD(porucha aktivity) a další.

Terapie u dětí s PAS. Za efektivní pomoc jsou považovány různé speciální centra, speciální pedagogické programy s podporou interakčních technik. Velice důležitá je spolupráce s psychologem, logopedem, fyzioterapeutem. Je potřeba umožnit dítěti využít schopnosti a dovedností v maximálně možné míře, jakou jim jejich handicap dovoluje. Velkou součástí jsou nácviky pracovních a sociální dovedností a rozvoj komunikace. K rozvoji dětských dovedností a jemné motoriky slouží různé pomůcky.

V České republice je při vzdělávání především uplatňována metoda strukturovaného učení. Je potřeba si u každého handicapovaného dítěte stanovit reálné priority a cíle, které nastaví směr interakce. Důležitá je práce jak pedagogů, tak i rodičů a okolí.

Marcela Kubiková