O.T.A. RS terapeutická metoda pro děti s autismem

Projekt ŠŤASNÉ DĚTSTVÍ

V dubnu 2016 proběhla v Českém Těšíně v Kulturním a společenském středisku (KaSS) závěrečná konference projektu Šťastné dětství, který realizovala Slezská diakonie s laskavou podporou Norských grantů prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví (cílem malých grantových schémat Norských fondů je podpora činnosti Nestátních neziskových organizací ve vybraných oblastech preventivních aktivit zaměřených na dětskou populaci).

Konference slavila úspěch v tom, jak prezentovala inovativní terapeutické metody v péči o děti s postižením – Open Therapy of Autism (O.T.A. RS) – terapeutickou metodu pro děti s autismem a Feldenkraisovu metodu – v péči o děti s pohybovým postižením. Máme z toho upřímnou radost a těšíme se na postupné prohlubování našich znalostí a dovedností v používání a poskytování těchto terapeutických přístupů našim klientům.

balonek-mox-kluk kaca-ruzova bilibo-cervene patrova-zatloukacka

Nicméně na začátku byla série drobným, zdánlivě spolu nesouvisejících, důležitých i méně důležitých setkání a událostí, které lze zpětným pohledem hodnotit jako postupně se skládající a do sebe zapadajících kousíčků mozaiky, jež vytvoří líbivý obraz.
Tou nedůležitější asi byla bezradnost nebo ještě lépe nespokojenost. Nespokojenost pracovníků s tím, že dosud používané metody a postupy při práci s dětmi s pohybovým postižením a s autismem, nepřinášejí tak pozitivní výsledky, jaké bychom my, nebo rodiče dětí chtěli. Dalším kouskem mozaiky bychom mohli nazvat změny v poskytování sociálních služeb, větší důraz na případovou sociální práci a inkluzi dětí do běžného vzdělávacího proudu. Potřebovali jsme je zejména v sociální službě raná péče pomoci rodičům připravit jejich děti s postižením na dobrý vstup mezi ostatní děti v mateřské a základní škole. Taky jsme začali hovořit o požadavcích na transformaci denních stacionářů pro děti.

Kolegyně z rané péče objevily terapeutickou metodu Mgr. Romany Straussové pro práci s dětmi s autismem – O.T.A. RS, další kolegyně, fyzioterapeutka, objevila kurzy Feldenkraisovy metody. V krátkém sledu jsme našli možnost, podat žádost na Malé grantové schéma Norských fondů a 30. prosince roku 2015 odvezli projekt přímo na podatelnu Ministerstva zdravotnictví.

cihlickyhmatovky-velke-ditememo-tvary-a-barvyhmatova-hra-poznej-tvar1hra-zidlicky

Od dubna roku 2015 jsme začali projekt realizovat ve středisku LYDIE Český Těšín, denním stacionáři.

V rámci programu, který je zaměřen na podporu schopností a sociálních dovedností děti s poruchou autistického spektra (PAS) byli vyškoleni 4 pracovníci LYDIE.Tito pracovníci již dlouhodobě pracují s dětmi s PAS v rámci denního stacionáře, a mohli tak navázat na své předešlé zkušenosti. Absolvovali intenzivní teoretické a praktické cvičení v pražském centru terapie autismu (C.T.A.), jehož zakladatelkou je Mgr. Romana Straussová. Pracovníci během praktických náhledů měli možnost nejen pracovat s dětmi v Praze, ale získali dostatek informací, které jim umožnilo přizpůsobit rovněž prostředí na pracovišti v Českém Těšíně tak, aby vyhovovalo potřebám dětí s PAS.

Od října 2015 v rámci fakultativních služeb probíhá terapie metodou O.T.A RS již ve středisku LYDIE Český Těšín. Terapie probíhá čtyři dny v týdnu, dvakrát týdně individuální nácviky, dvakrát týdně intenzivní terapie. Pracujeme se sedmi dětmi, které potřebují různou míru podpory. V první skupině mají děti už za sebou kus práce, zanedlouho z nich budou předškoláci a prvňáčci a proto během terapie klademe s celým týmem důraz na to, aby se dokázali co nejvíce připravit na integraci. Naším cílem je připravit jim co nejvíce situací, které je s vrstevníky v běžné školce a škole mohou potkat. Učí se správně reagovat v různých konfliktních situacích a umět si říci sami o pomoc.

V druhé skupině, kde se u dětí teprve začíná rozvíjet řeč, se zaměřujeme především na nácvik funkční komunikace a zvládání nových situací, rovněž učíme děti rozeznávat a zpracovávat emoce. Některé z dětí jsou teprve na počátku své cesty, o to více jsou zřetelné jejich pokroky a snaha vstupovat do našeho světa.

pametova-hra-zvukyhrazvukove-puzzle-hudebniny61912_1

Velkou výhodou naší práce je prolínání samotné terapie s ranou péči. Máme možnost přenést přirozenou formu chování dítěte z terapie do rodiny a tím pomoci rodině v jejich běžném životě. Všechny naše rodiny intenzivně pracují s dětmi i doma. Směrem k nám jsou nesmírně vstřícné a my jim za to velmi děkujeme.
Velice si Vážíme spolupráce s dalšími odborníky (psychology, logopedy, fyzioterapeuty, kolegy ze speciálně pedagogických center a raných péčí). Jsme jim vděčni za možnost konzultací. Aby byla práce s rodinou komplexní, rodiče mají možnost scházet se na rodičovských skupinách s psychologem nebo využít možnost rodinné terapie.
Aby mohly děti zpevňovat naučené dovednosti i mimo domov, důležitá je rovněž spolupráce se školskými zařízeními. Asistenti a učitelé dětí docházejících na terapii, mají možnost se zúčastnit seminářů, které pořádáme, mohou své postřehy konzultovat s pracovníky LYDIE. Dochází tak k provázání společných postupů a efekt, který terapie přináší, je tím umocněn.
Velkou pomocí v rodinách jsou rovněž dobrovolníci. Program Slezské diakonie na podporu dobrovolnictví umožnil už několika rodinám využít tuto pomoc. Dobrovolníci pomáhají s aktivizací dětí, odlehčují na pár hodin v týdnu rodině a mohou se také podílet na zpevňování dovedností z terapie.

stavebni-kostky1DSCF447061999kulickova-drahalabyrint2

Podpora všech výše uvedených se jeví stěžejní pro dítě a jeho rodinu a my věříme, že se všem našim dětem bude dařit zažívat šťastné dětství ve šťastné rodině.
K tomu rovněž přispěje projekt Šťastné dětství, který bude pokračovat s návaznými aktivitami s názvem Šťastná rodina až do dubna 2017.

Jana Kadlubcová, vedoucí střediska LYDIE Český Těšín