Projekty státních školek

Projekty státních školek

 

Všechny státní školky mají možnost zařadit se do různých projektů a zařadit se tak mezi inovativní školky, což znamená mezi školky, které využívají prvky alternativního školství, případně zavádí různé změny v přístupu. Inovativní školky se vyznačují zvýšenou sociální kooperací – více spolupracují s rodiči, hodně je zapojují do dění ve školce, snaží se, aby i rodiče dětí mezi sebou navázali pozitivní vztahy a tím podpořili setkávání dětí i mimo školku. Děti většinou nejsou rozdělené věkově – jen tříletí, jen čtyřletí atd., ale jsou věkově smíšené.

 

aspergerka

 

Projekt „Zdravá škola“ – Škola podporující zdraví

Co si pod tím konkrétněji představit? Jde o projekt, do kterého se může zapojit jakákoliv školka či škola. Jde o rámcový program, takže si každá školka musí vypracovat svůj projekt, ve kterém uvede reálné cíle, kterých chce dosáhnout. Jelikož každá školka vypracovává svůj projekt, nedá se jednoznačně definovat cíle a zásady projektu. Jsou však tři důležité, o které se lze opřít. Prvním je pohoda prostředí ve všech směrech – věcná, sociální i organizační.

Druhým je tzv.: „Zdravé učení“ - při vzdělávacích činnostech je potřeba přiměřenost, spoluúčast dětí i rodičů, možnost výběru činnosti a důležité je i motivující ohodnocení – nestačí věta „jsi šikovný“, ale podrobnější rozbor, proč se nám líbí např. obrázek.

Posledním je „Otevřené partnerství“- školka pořádá různé veřejné akce apod.

 

Projekt „Začít spolu“ (Step by Step)

Projekt je velmi různorodý. Je kombinací více alternativních škol, a přesto zahrnuje i Komenského metody. Nejvíce se podobá Daltonskému plánu, ale najdeme v něm jak prvky Montessori tak i Waldorfu. Výuka je zaměřená a přizpůsobená konkrétnímu dítěti, vzdělávání probíhá v tzv. „centrech aktivit“. Učitelka děti seznámí s programem v jednotlivých centrech a dítě se potom rozhoduje, do kterého centra půjde. Během týdne musí projít všemi centry a splnit tak přichystané činnosti. Má tedy jak možnost výběru, tak i zodpovědnost za splnění. Převládá zde aktivita dítěte a ne učitele jako v tradičním školství, projekt je propojen s reálným životem, např. v centru ,,Pokusy a objevy“ děti pracují s přírodninami, váhami, v centru „Dílna“ pracují s opravdovou pilkou, hřebíčky, kleštěmi (pod dohledem a s ochrannými pomůckami), v centru „Domácnost“ vaří, krájí. V dalším centru je to více zaměřené na práci s didaktickými pomůckami, nechybí také výtvarná dílnička, pohybové a hudební aktivity, konstrukční hry či dramatické hry.

 

Více projektů se však u nás v ČR týká základních škol, pro které jsou rozpracovanější více než pro školky.

 

Vaše učitelka a maminka Kateřina Beranová