Dětský stacionář LYDIE

Víte co je to stacionář?

Stacionář je zařízení pro krátkodobý pobyt se zajištěnou odbornou péčí.

Dětský stacionář LYDIE

Jedním z těchto zařízení je denní stacionář LYDIE Český Těšín, jedno ze středisek Slezské diakonie. Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je určena dětem a mládeži se zdravotním postižením ( tělesným, mentálním, kombinovaným a dětem s poruchami autistického spektra) ve věku od 2 - 26 let. Svým uživatelům nabízí své služby v pracovní dny od 6:30 do 16:00.

članky-stacionar

V rámci pobytu nabízí denní stacionář LYDIE pestrou škálu aktivit. Především se jedná o činnosti, které napomáhají uživatelům jejich rozvoj, zlepšení schopností a dovedností k dosažení největší možné samostatnosti a soběstačnosti. Všechny aktivity jsou poskytovány s ohledem na potřeby a možnosti každého dítěte či teenagera. Práce v malém kolektivu podporuje individuální přístup což usnadňuje nově příchozím snažší začlenění se do skupiny. Menší kolektiv, poskytované činnosti formou her a cílená podpora ze strany odborníků (speciální pedagog, logoped, fyzioterapeut, psycholog) je zárukou snažšího a efektivnějšího učení a posunu dítěte dopředu. V rámci speciálních terapeutických činností stacionář nabízí svým uživatelům celou jejich škálu, jako canisterapii, hipoterapii, muzikoterapii, arterapii.

V průběhu posledních 5 let se ve stacionáři začínáme více a více setkávat s klientelou dětí a mládeže s poruchou autistického spektra (PAS). Tento počet se ve srovnání s roky předešlými pomalu zdvojnásobil. Práce s touto klientelou je velice specifická. Děti s PAS vnímají svět kolem sebe "trochu jinak". Mají velké problémy v komunikaci, sociálních interakcích, neumí se orientovat v mezilidských vztazích, neumí vyjádřit své potřeby, nesdílí emoce jako jejich vrstevníci a neumí si hrát.

Porucha autistického spektra je postižení, s jehož průběhem a problémy se dá pracovat. Přitom oblasti, v nichž má dítě problémy, se časem mění a pro většinu z nich existují cesty ke zlepšení. Nesmírně důležitá je včasná intervence, protože zvyšuje naději na mírnější průběh postižení a dává šanci na zlepšení celkového zdravotního stavu. Významných pokroků je možno s dětmi docílit díky Interakční terapii autismu, která jim dovede výrazně zlepšit jejich kvalitu života a zmírnit projevy jejich postižení. Interakční terapie není zatím v Moravskoslezském kraji dostupná. Díky projektu "Šťastné dětství" Norsko - českých fondů máme to štěstí, že naši pracovníci již půl roku prochází kvalifikovaným školením této terapie v Praze u její autorky paní Mgr. Romany Straussové. Interakční terapie autismu je zaměřena na práci s úzkostí a zvládnutí problémového chování, dále na komunikaci a nácvik hry. Terapie probíhá ve 4 hodinových blocích. Zpočátku se pracuje systémem 1 a 1, dítěti se intenzivněji věnuje jeden pracovník, později je dítě pozvolna směřováno do skupiny mezi vrstevníky. Interakčníterapie je přínosná, jak pro dítě, tak pro rodiče i pracovníky. Zaškolený pracovník, proškolený rodič lépe vnímá potřeby svého dítěte, umí s ním pracovat a správně ho rozvíjet. Dítěti znovu přinášípochopení sebe sama i okolního světa, do kterého se snadněji umí v rámci svých možností zapojit.

Vyškolení pracovníci již od podzimu letošního roku povedou individuální nácviky sociálních dovedností, budou řešit problémové chování, poskytovat odborné poradenství rodičům směrem k jejich fukčnímu životu. Prostřednictvím nové metody chceme zajistit podporu a pomoc dětem a mládeži s poruchou autistického spektra a potažno i jejich rodinám.

Dítě s diagnózou PAS je často bráno svým okolím, jakožto dítě nevychované, zlobivé nebo divné. Je to dítě, které je uvězněno ve svém těle, necítí se dobře v kolektivu, nechápe úplně běžné věci kolem sebe. Nad takovými dětmi často lidé lámou hůl, ale my víme, že TĚMTO DĚTEM JDE POMOCT! Věříme, že díky projektu, který je zaměřen na tuto specifickou cílovou skupinu se nám to podaří. :).

Jana Kadlubcová, vedoucí střediska LYDIE Český Těšín